Konferencja pt.: Nauczyciele jako społeczność ucząca się

1. Zaproszenie na konferencję

2. Sprawozdanie z konferencji

Dnia 4 lutego 2014 r. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie odbyła się trzecia konferencja zorganizowana w ramach projektu Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”. Celem konferencji było przedstawienie koncepcji: „Nauczyciele jako społeczność ucząca się” oraz podsumowanie zadań, które zostały zrealizowane w projekcie w 2013 roku.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Wołowskiego, Gmin: Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN i nauczyciele placówek objętych wsparciem w ramach projektu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Marek Gajos – Starosta Wołowski. Konferencję prowadziła Pani Danuta Haller – koordynator sieci współpracy i samokształcenia humanistów.

W części merytorycznej konferencji, Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego w projekcie, oraz Pan Mariusz Mielcarek – kierownik projektu, podsumowali zadania zrealizowane w projekcie w 2013 roku. Przedstawione zagadnienia przybliżyły uczestnikom konferencji informacje dotyczące:

  • realizowanego projektu,
  • spotkań uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z ekspertami,
  • pracy uczestników sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl,
  • wdrażanych w placówkach Rocznych Planach Wspomagania RPW,
  • dotychczasowej oceny projektu przez jego uczestników,
  • efektów realizacji projektu osiągniętych w 2013 roku.

W dalszej części uroczystości wykład pn. Nauczyciele jako społeczność ucząca się” poprowadziła Pani Iwona Haba – psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizatorka zajęć dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Pana Marka Gajosa – Starostę Wołowskiego, na ręce dyrektorów, poświadczeń uczestnictwa nauczycieli w sieciach współpracy i samokształcenia w 2013 roku.

 

 Kinga Jelec

Specjalista ds. promocji i monitoringu