Efekty wdrażanych RPW w placówkach w roku szkolnym 2012/2013

 

Efekty wdrażanych RPW w placówkach w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu odbyło się 111 form doskonalenia nauczycieli.

Formy doskonalenia podzielone były na szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty oraz konsultacje metodyczne, realizowane w zależności od potrzeb oraz wyników diagnozy przeprowadzonej w placówce.

W prezentowanym okresie odbyło się 37 rad pedagogicznych, 37 warsztatów oraz 37 konsultacji metodycznych w placówkach z terenu powiatu wołowskiego.

 

W wyniku wdrażania RPW w roku szkolnym 2012/2013:

 • 100% dyrektorów zadeklarowało spójność programu doskonalenia z potrzebami placówki,
 • 97% nauczycieli zadeklarowało spójność programu doskonalenia z potrzebami placówki,
 • 100% dyrektorów zadeklarowało poprawę zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli,
 • 95% nauczycieli zwiększyło swoją wiedzę w temacie RPW o min 30%,
 • 53% wyniósł średni przyrost wiedzy nauczycieli w tematach RPW,
 • 95% wyniosła frekwencja nauczycieli w formach doskonalenia RPW.

 

Przełożenie zdobytej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli na praktyczne zastosowanie w placówkach w podziale na wybrane oferty RPW w roku szkolnym 2012/2013:

 • Oferta nr 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

4 placówki wdrażające ofertę

84 osoby wypełniły ankietę

 • 87% nauczycieli/lek przekłada zdobytą wiedzę na praktyczne zastosowanie,
 • 24% wykorzystanie poznanych metod aktywizujących,
 • 23% stosowanie metod i technik motywujących ucznia do nauki i działania,
 • 21% zwrócenie uwagi na indywidualne predyspozycje ucznia i dostosowanie swoich działań edukacyjnych do konkretnego ucznia,
 • 19% wprowadzenie oceniania kształtującego,
 • 12% wykorzystanie innych poznanych metod.

 

 • Oferta nr 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

12 placówek wdrażających ofertę

187 osób wypełniło ankietę

 • 84% nauczycieli/lek przekłada zdobytą wiedzę na praktyczne zastosowanie,
 • 90% wzbogacenie warsztatu pracy (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, spotkania z rodzicami) dzięki poznanym technikom uczenia się i metodom motywującym,
 • 4% uświadomienie potrzeby diagnozy pod kątem inteligencji wielorakich,
 • 2% indywidualizacja procesu nauczania.

 

 • Oferta nr 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

1 placówka wdrażająca ofertę

21 osób wypełniło ankietę

 • 100% ankietowanych wskazało, że poznaną w ramach tego obszaru wiedzę, przekłada na praktyczne zastosowanie,
 • 86% poprawa komunikacji między nauczycielem, rodzicami i uczniem (poprawa relacji, nastawienie na współpracę).

 

 • Oferta nr 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

2 placówki wdrażające ofertę

16 osób wypełniło ankietę

 • 87% nauczycieli/lek przekłada zdobytą wiedzę na praktyczne zastosowanie,
 • 79% wykorzystuje wiedzę w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
 • 71% zwrócenie uwagi na rolę dobrego kontaktu z rodzicami (szczególnie podczas zebrań z rodzicami).

 

 • Oferta nr 9. Budowa koncepcji pracy szkoły

1 placówka wdrażająca ofertę

11 osób wypełniło ankietę

 • 91% ankietowanych udzieliło informacji nt. praktycznego zastosowania poznanej wiedzy,
 • 64% badanych wykazało, że dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności zdołali opracować koncepcję pracy szkoły,
 • 18% wskazało na organizację Pikniku Rodzinnego,
 • 9% wskazało pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu.

 

 • Oferta nr 10. Praca z uczniem młodszym 

2 placówki wdrażające ofertę

26 osób wypełniło ankietę

 • 100% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • 58% nauczycieli wykorzystuje wiedzę przy planowaniu zajęć i indywidualizacji nauczania,
 • 31% wykorzystywanie wiedzy do oceny gotowości szkolnej, tworzenia narzędzi do diagnoz,
 • 31% stosowanie podczas zajęć poznanych metod aktywizujących.

 

 • Oferta nr 11. Praca z uczniem zdolnym

3 placówki wdrażające ofertę

46 osób wypełniło ankietę

 • 93% ankietowanych przekłada wiedzę na praktyczne zastosowanie,
 • 24% indywidualna praca z uczniem (np. rozszerzenie treści nauczania, przygotowywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności, zadań dodatkowych dostosowanych do różnych predyspozycji),
 • 20% powołanie lub udoskonalenie dotąd istniejącego Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień,
 • 20% wypracowanie narzędzi do diagnozy uzdolnień uczniów,
 • 13% motywowanie uczniów do czynnego udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach, a także w życiu szkoły,
 • 6% opracowanie programów nauki i indywidualnych programów nauczania.

 

 • Oferta nr 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

1 placówka wdrażająca ofertę

17 osób wypełniło ankietę

 • 100% ankietowanych wskazało, że poznaną w ramach tego obszaru wiedzę, przekłada na praktyczne zastosowanie,
 • 65% sporządzanie dokumentacji (np. sprawdzianów, kart ćwiczeń, sprawozdań, analizy diagnoz i sprawdzianów, świadectw, dyplomów),      prezentacji za pomocą poznanych programów: Power Point, MS Excel,
 • 35% wykorzystanie podczas zajęć lekcyjnych tablicy interaktywnej.

 

 • Oferta nr 16. Rodzice są partnerami szkoły

3 placówki wdrażające ofertę

32 osoby wypełniły ankietę

 • 97% wskazało praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas cyklu szkoleń,
 • 100% zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w celu nawiązania prawidłowego, skutecznego i bezkonfliktowego kontaktu z rodzicami i uczniami (np. podczas rozmów indywidualnych, zebrań z rodzicami).

 

 • Oferta nr 17. Nauczyciel 45+

1 placówka wdrażająca ofertę

25 osób wypełniło ankietę

 • 80% wskazało praktyczne zastosowanie zdobytej podczas cyklu szkoleń wiedzy,
 • 100% osób wskazało, że wykształcili w sobie umiejętność prawidłowej emisji głosu (np. nienadwyrężanie strun głosowych, odpowiednie do sytuacji modulowanie głosem, oddychanie przeponą),
 • 90% wskazuje, że stosuje poznane techniki relaksacyjne, które ułatwiają radzenie sobie ze stresem.

 

 • Oferta nr 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

4 placówki wdrażające ofertę

72 osoby wypełniły ankietę

 • 97,22% nauczycieli wskazało na praktyczne zastosowanie zdobytej podczas cyklu szkoleń wiedzy,
 • 71,43% osób, zauważyło, że udział w cyklu szkoleń wpłynął na podniesienie efektywności i jakości pracy zespołów nauczycielskich (odpowiednie przydzielanie ról, poprawa komunikacji, dzielenie się doświadczeniem, zwiększenie aktywności i zaangażowania w pracę),
 • 31,43% ankietowanych wskazało, że zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały realizacją konkretnych projektów np. „Piknik Rodzinny”, „Grunt to rodzina”, „Festyn Integracyjny”, „Koniec języka za przewodnika”, „Kolorowy tydzień zdrowia”, „Comenius”.

 

 • Oferta nr 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

1 placówka wdrażająca ofertę

22 osoby wypełniły ankietę

 • 41% nauczycieli/lek przekłada zdobytą wiedzę na praktyczne zastosowanie,
 • 44% widoczna poprawa komunikacji w zespole (przepływ informacji).

 

 • Oferta nr 24. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

2 placówki wdrażające ofertę

12 osób wypełniło ankietę

 • 91,66% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • 58,33% osób zdeklarowało, że wykorzystali wiedzę do tworzenia narzędzi ewaluacji, jej przeprowadzenia lub tworzenia projektu ewaluacyjnego,
 • 25% ankietowanych wskazało, że w trakcie zajęć dydaktycznych wykorzystuje zdobyta wiedzę (metody i formy pracy z dziećmi),
 • 8,33% badanych uważa, że poznali przepisy oraz zasady tworzenia ewaluacji w przedszkolu.

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
W tym miesiącu82
Ogółem49228

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji