Efekty wdrażanych RPW w placówkach w roku szkolnym 2013/2014

Efekty wdrażanych RPW w placówkach w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu odbyły się 222 formy doskonalenia nauczycieli.

Formy doskonalenia podzielone były na szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty oraz konsultacje metodyczne, realizowane w zależności od potrzeb oraz wyników diagnozy przeprowadzonej w placówce.

W prezentowanym okresie odbyły się 74 rady pedagogiczne, 74 warsztaty oraz 74 konsultacje metodyczne w placówkach z terenu powiatu wołowskiego.

W wyniku wdrażania RPW w roku szkolnym 2013/2014:

 • 100% dyrektorów zadeklarowało spójność programu doskonalenia z potrzebami placówki,
 • 96% nauczycieli zadeklarowało spójność programu doskonalenia z potrzebami placówki,
 • 100% dyrektorów zadeklarowało poprawę zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli,
 • 86% nauczycieli zwiększyło swoją wiedzę w temacie RPW o min 30%,
 • 45% wyniósł średni przyrost wiedzy nauczycieli w tematach RPW,
 • 91% wyniosła frekwencja nauczycieli w formach doskonalenia RPW.

 

Przełożenie zdobytej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli na praktyczne zastosowanie w placówkach w podziale na wybrane oferty RPW w roku szkolnym 2013/2014:

 • Oferta nr 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 

7 placówek wdrażających ofertę

122 osoby wypełniły ankietę

 • 98,36% badanych deklaruje, iż poznaną w ramach tego obszaru wiedzę, przekłada na praktyczne zastosowanie,
 • 37,5% ankietowanych wskazało, że doskonali kontakty nauczyciel – rodzic,
 • 25% osób wskazało, że doskonali kontakty nauczyciel- uczeń,
 • 22,5% ankietowanych deklaruje, że zwraca uwagę na indywidualne predyspozycje ucznia, a co za tym idzie dostosowanie swoich działań edukacyjnych pod tym kątem,
 • 13,33% respondentów wykorzystuje poznane metody aktywizujące,
 • 6,66% ankietowanych zdobytą wiedzę wykorzystuje do analizowania rysunku dziecięcego,
 • 7,5% nauczycieli stosuje metody i techniki motywujące ucznia do nauki i działania.

 

 • Oferta nr 2. Ocenianie kształtujące

2 placówki wdrażające ofertę

32 nauczycieli wypełniło ankietę

 • 87,58% badanych wskazuje na praktyczne zastosowanie zdobytej podczas cyklu szkoleń wiedzy,
 • 92,86% ankietowanych wykorzystuje w swojej codziennej pracy elementy oceniania kształtującego, z tego:
 • 35,71% nauczycieli uważa, że wzmacnia motywacje uczniów do nauki,
 • 32,14% respondentów stosuje informację zwrotną,
 • 25% badanych podkreśla rolę indywidualizacji procesu nauczania.

 

 • Oferta nr 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

2 placówki wdrażające ofertę

48 osób wypełniło ankietę

 • 91,67% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • 77,27% osób wdraża poznane metody i sposoby pracy,
 • 40,90% respondentów wskazuje, że skuteczniej motywuje uczniów.

 

 • Oferta nr 4. Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się

3 placówki wdrażające ofertę

33 osoby wypełniły ankietę

 • 96,96% badanych wskazało, że poznaną w ramach tego obszaru wiedzę, przekłada na praktyczne zastosowanie,
 • 75% ankietowanych stosuje poznane metody aktywizujące,
 • 18,75% nauczycieli zmieniło sposób patrzenia na ucznia i proces nauczania.

 

 • Oferta nr 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

5 placówek wdrażających ofertę

76 osób wypełniło ankietę

 • 78,95% badanych wskazuje na praktyczne zastosowanie zdobytej podczas cyklu szkoleń wiedzy,
 • 100% osób stosuje zdobytą podczas cyklu szkoleń wiedzę lub będzie stosowało w codziennej pracy  z uczniem,
 • 40% nauczycieli uważa, że potrafi rozpoznać i pracować z dzieckiem z ukrytymi dysfunkcjami, z uczniem niedostosowanym społecznie,
 • 33,33% ankietowanych wykorzystuje nabyte umiejętności w kontaktach z rodzicami, 
 • 33,33% badanych stosuje mediacje rówieśnicze.

 

 • Oferta nr 11. Praca z uczniem zdolnym

1 placówka wdrażająca ofertę

16 osób wypełniło ankietę

 • 100% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • 87,5% nauczycieli przyznało, że potrafi lepiej inspirować, rozbudzać uzdolnienia dziecka,
 • 50% ankietowanych wykorzystuje w swojej pracy poznane gry i zabawy,
 • 31,25% badanych przyznaje, że dzięki szkoleniom potrafią pracować z rodzicami, angażować ich do wspólnych działań.

 

 • Oferta nr 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5 placówek wdrażających ofertę

44 osoby wypełniły ankietę

 • 72,72% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • 81,25% osób wykorzysta lub wykorzystuje poznaną wiedzę w codziennej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. dobór odpowiednich metod, indywidualizacja nauczania),
 • 21,87% ankietowanych poszerzyło swoją wiedzę nt. zespołu Aspergera, zespołu FAS.

 

 • Oferta nr 15. Współpraca szkoły/ przedszkola ze środowiskiem lokalnym

2 placówki wdrażające ofertę

12 osób wypełniło ankietę

 • 91,66% ankietowanych wskazało, że poznaną w ramach tego obszaru wiedzę, przekłada na praktyczne zastosowanie,
 • 90,90% nauczycieli wskazuje na umiejętność nawiązywania współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego, rodzicami oraz innymi instytucjami,
 • 54,54% wskazało na pozyskiwanie sponsorów przy organizowaniu szkolnych przedsięwzięć.

 

 • Oferta nr 16. Rodzice są partnerami szkoły

1 placówka wdrażająca ofertę

7 osób wypełniło ankietę

 • 100% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleń została wykorzystana przy organizowaniu wraz z rodzicami wspólnych spotkań, warsztatów, zebrań, konsultacji, imprez szkolnych, a także przy wpieraniu rozwoju dziecka.

 

 • Oferta nr 17. Nauczyciel 45+

3 placówki wdrażające ofertę

34 osoby wypełniły ankietę

 • 91,18% nauczycieli wskazało na praktyczne zastosowanie zdobytej podczas cyklu szkoleń wiedzy,
 • 38,71% osób, w większym stopniu wykorzystuje narzędzia TIK,
 • 35,48% ankietowanych stwierdza, że poznane techniki relaksacyjne pozwoliły im łagodzić stres, ułatwiają radzenie sobie radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • 16,13% nauczycieli wskazuje na wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy gronem pedagogicznym.

 

 • Oferta nr 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

2 placówki wdrażające ofertę

38 osób wypełniło ankietę

 • 84,21%  ankietowanych wskazało, że poznaną w ramach tego obszaru wiedzę, przekłada na praktyczne zastosowanie,
 • 68,75% nauczycieli wskazuje na poprawę umiejętności pracy zespołowej wśród nauczycieli (wymiana doświadczeń, dzielenie się zadaniami, praca w zespołach),
 • 37,5% nauczycieli zwraca uwagę na bezpośrednią pracę w uczniami, zwłaszcza w kontekście nowopoznanych metod.

 

 • Oferta nr 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

1 placówka wdrażająca ofertę

15 osób wypełniło ankietę

 • 100% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • 66,66% ankietowanych zauważyło poprawę relacji wśród grona pedagogicznego, m.in. poprzez wymianę doświadczeń, spójność działań wobec uczniów,
 • 46,66% nauczycieli wskazuje, że wykorzystuje w swojej pracy poznane metody, szczególnie w stosunku do uczniów sprawiających trudności (20% wszystkich odpowiedzi).

 

 • Oferta nr 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?  

3 placówki wdrażające ofertę

86 osób wypełniło ankietę

 • 87,21% badanych wypowiedziało się na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • 77,33% osób zadeklarowało, że posiada wiedzę nt. tworzenia narzędzi ewaluacji, jej przeprowadzenia lub tworzenia projektu ewaluacyjnego;
 • 21,33% ankietowanych wskazało, że w trakcie zajęć dydaktycznych wykorzysta lub wykorzystało zdobytą wiedzę (metody pracy z dziećmi).

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj3
W tym miesiącu83
Ogółem49229

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji